fbpx

Osaajaportti

Avoimiin työpaikkoihin on yhä vaikeampi saada osaavia hakijoita Etelä-Savossa, jossa työmarkkinat ovat tiukentuneet ja yrityksillä on rekrytointivaikeuksia. Lisäksi vuoteen 2040 ulottuvissa ennusteissa Suomen työmarkkinoilta häviää vuosittain yhä enemmän työvoimaa. (lähde TEM työvoimatiekartta 2023).

Mikkelin kaupungin kasvuohjelmassa osaava työvoima on nostettu yhdeksi kuudesta teemasta. Kansainväliset työnhakijat ovat merkittävä potentiaali, kun mietitään Mikkelin seudun yritysten osaavan työvoiman saatavuutta ja toisaalta myös työllisyysasteen nostamista.

Hankkeessa parannetaan työttömien työnhakijoiden ja yritysten rekrytointitarpeiden kohtaamista alueellisesti. Työmarkkinoille tulevan työvoiman ja osaajia hakevien yritysten kohtaantoa edistetään tiiviillä yhteistyöllä Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilun ja Etelä-Savon TE-toimiston kanssa. Hankkeessa etsitään piilotyöpaikkoja, kehitetään rekrytointivaikeuksista kärsivien työnantajien veto- ja pitovoimaa, mainekuvaa, sekä kokonaisvaltaista rekrytointiosaamista ja -prosessia. Hankkeen läpileikkaavana teemana on kansainvälisten osaajien osuuden nostaminen.

Osaajaportti-hankkeen tuloksena

 • Mukana olevat työttömät työnhakijat löytävät seudulta avoimena olevat työtehtävät nykyistä tehokkaammin ja työllistyvät.
 • Yritykset ovat löytäneet osaajat avoimiin työpaikkoihinsa ja oppineet tuntemaan seudun verkoston, joka tukee yrityksiä rekrytoinneissa
 • Alueella on järjestetty rekrytointitapahtumia.

Hankkeessa tuetaan yritysten rekrytointiprosesseja ja niiden kehittämistä, yhdistetään työnhakijat ja avoimet työpaikat, kootaan uusia verkostoja tukemaan yritysten rekrytointeja ja järjestetään rekrytointitapahtumia. Hankkeessa tehdään yhteistyötä Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilun ja Etelä-Savon TE-toimiston kanssa ja vahvistetaan muiden sidosryhmien osallisuutta kokonaisvaltaisesti.

LakeSaimaa 2.0

Miksi hanke on olemassa?

Hankkeen päätavoite on nostaa Saimaa merkittäväksi kansainväliseksi kestävän matkailun destinaatioksi, joka palvelee matkailijoita ympärivuotisesti. Kansainvälisiltä markkinoilta odotetaan 25 %:n kasvua. Kotimaan kasvuodotukset ovat 2 %:n luokkaa. Uusien entistä houkuttelevampien paketoitujen tuotteiden katteen odotetaan olevan entistä parempi, joten kansainvälisen kulutuksen/matkailija odotetaan kasvavan. Tavoitteena on myös suorien lentoyhteyksien lisääminen alueelle, vuonna 2024 tavoitteena 2000 ja seuraavana vuonna 5000 lentomatkustajaa, jotka tulevat suorilla lennoilla Savonlinnaan Euroopasta.

Mitä hanke tekee?

Lyhyesti toimenpiteinä
a) Saimaan matkailun kansainvälistymisasteen nostaminen ja saavutettavuuden parantaminen uusia lentoyhteyksiä rakentamalla, uusia tuoteperheitä ja palveluja rakentamalla asiakaslähtöisesti sekä markkinakohtaisten markkinointi- ja myyntitoimenpitein.
b) Matkailusidonnaisten yritysten tuotteiden, palveluiden ja yhteistuotteiden asiakaslähtöinen kehittäminen ja saattaminen myyntiin kansainvälisillä markkinoilla
c) Matkailusidonnaisten yritysten kansainvälistymisvalmiuksien ja liiketoimintaosaamisen kehittäminen sekä
d) uudenlaisen liiketoiminnan edistäminen matkailusektorilla mm houkuttelemalla kansainvälisiä mediatuotantoja alueelle

Mitä konkreettista lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Saimaan tunnettuuden edistäminen, tuotekehitys, yhteismarkkinointi, myynnin edistäminen ja Saimaan saavutettavuuden parantaminen hyödyttävät hankeyrityksiä suoraan ja välillisesti.

Kuinka hanke toimittaa hyödykkeen asiakkaalle?

Olemalla mukana hanketoimijana yritys pääsee osalliseksi hankkeen toimenpiteisiin valitsemansa näkyvyyspaketin mukaisesti. Hankkeessa edistetään yritysten markkinointia ja myyntiä konkreettisin ja mitattavin toimenpitein.

Päämaja – Mikkelin matkailun kehittämishanke

Miksi hanke on olemassa?

Tällä hankkeella pyritään auttamaan yrityksiä uudelleen kasvun ja kansainvälistymisen uralle. Päämaja – Mikkelin matkailun kehittäminen hankkeen tavoitteena on luoda uutta elinvoimaa, uusia ympärivuotisia työpaikkoja ja investointeja alueelle synnyttämällä Mikkelin omiin vahvuuksiin – historiaan ja kulttuuriperintöön perustuvaa uutta ja kestävää matkailuliiketoimintaa. Hankkeessa parannetaan pk-yritysten kasvu-, kansainvälistymis-, markkinointi- ja innovointivalmiuksia. Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei sekä Sodan ja rauhankeskus Muisti.

Mitä hanke tekee?

Hankkeessa käynnistetään Mikkelin matkailun ja vapaa-ajan kehittämisalusta, luodaan sisällöt ja käynnistetään Astuvansalmen kalliotaiteen opastuskeskus Ristiinassa sekä luodaan Mikkelistä Suomen johtava sotahistoriaan ja muistamiskulttuureihin keskittyvä paikkakunta. Hankkeessa vahvistetaan kansainvälistä tutkimus- ja yhteistyötä Euroopan neuvoston kulttuurireittien Prehistoric Rock Art Trails sekä Liberation Route Europe kanssa. Hanke vastaa osaltaan Etelä-Savon alueellisen oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelmaan, jonka tavoitteena on kompensoida turvetuotannosta luopumisen aiheuttamat työpaikkamenetykset, pitää maaseutu kiinnostavana paikkana asua ja yrittää sekä kannustaa innovatiiviseen elinkeinotoiminnan kehittämiseen alueen omien tunnistettujen vahvuuksien avulla. Päämaja-Mikkelin matkailun kehittämishanke toteuttaa Etelä-Savon Älykkään erikoistumisen strategian painopistealuetta “matkailu”.

Mitä konkreettista lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Kehittämishankkeen kohderyhmiä ovat sekä kansainväliset että kotimaiset matkailijat, jotka arvostavat tutkittuun tietoon pohjautuvaa elämyksellistä ja vastuullista historia- ja kulttuurimatkailua, paikallista elämäntapaa sekä Saimaan alueen ainutlaatuista luontoa. Ensisijaisia kohderyhmiä ovat myös Mikkelin matkailuyritykset ja muut yritykset, sekä Mikkelin ja Saimaan alueen muut matkailutoimijat. Hanke nostaa esille Mikkelin matkailulliset vetovoimatekijät, edistää paikallisten toimijoitten kulttuuri- ja historiamatkailun osaamista tiedolla johtamisen keinoin. Hankkeen toimenpiteillä tähdätään ympärivuotisen ja kansainvälisen matkailun edistämiseen, kasvatetaan alueen matkailutuloa ja lisätään ympärivuotisten työpaikkojen määrää yrityksissä. Tämän lisäksi kohderyhmiä ovat kansainväliset yhteistyökumppanit kuten Euroopan neuvoston kulttuuriperintöreitit sekä historia- ja geomatkailutoimijat, matkanjärjestäjät, median edustajat ja muut sidosryhmät.

Kuinka hanke toimittaa hyödykkeen asiakkaalle?

Hankkeessa laajennetaan ja tiivistetään yhteistyöverkostoja, järjestetään yleisötilaisuuksia, tuotteistamis- ja digimyyntikoulutusta, myynninedistämistoimia- ja kampanjoita, hankeyrityksille tutustumiskäyntejä sekä kasvatetaan toimijoitten osaamista mm. kestävän matkailun ja markkinoinnin osalta.

Keula kohti Mikkeliä

Miksi juuri tämä hanke?

Hankkeen aikana keskitytään maakunnan omaehtoiseen kehittämiseen ja ollaan tukemassa Etelä-Savon elinvoimaisuutta. Etelä-Savon saavutettavuus on ollut tarkastelussa aiemmissa hankkeissa ja tällä hankkeella luodaan edellytyksiä tulevaisuuden tarpeisiin.

Aluetalous ja matkailun kehittäminen ovat hankkeen keskiössä, siten että alueen asukkaiden ja yritysten toimintaedellytykset huomioidaan tutkitun tiedon valossa. Etelä-Savo tarvitsee kehittämistoimenpiteitä alueen pito- ja vetovoiman parantamiseksi.

Tällä hankkeella luodaan kolme uutta avausta: (1) panostetaan lentoyhteyksien kehittämiseen ja toiminnan elvyttämiseen, (2) tuotteistetaan miehittämättömän ilmailun koulutusmatkailualusta sekä (3) luodaan uutta alueellista tapahtumatoimintaa, joka saa ihmiset liikkeelle.

Mitä konkreettista lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Hankkeella lisätään lentoaseman aktiivisuutta ilmailun ja tapahtumatuotannon osalta. Mikkelin lentokentän ympäristön kehittäminen nähdään mahdollisuutena, joka tuo piristystä aluetalouteen pitkällä aikaperspektiivillä. Lisäksi hyötynä: ( 1 ) kansainvälisten suhteiden vahvistaminen ( 2 ) uusi toimintamalli tapahtumien saamiseksi Mikkelin talousalueelle ja ( 3 ) dronetestauksen ja muun miehittämättömän ilmailun tuotteistaminen. Etelä-Savo saa hankkeen avulla uusia kehityssuuntia ja tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi.

Kuinka hanke toimittaa hyödyn asiakkaalle?

Mikkelin lentoaseman mahdollisuudet tehdään hankkeen aikana näkyväksi. Hankkeella muodostetaan uusia verkostoja siten, että työpakettien sisällöt konkretisoituvat todelliseksi toiminnaksi. Hanke kommunikoi avoimesti eri sidosryhmien suuntaan ja tekee aktiivista yhteistyötä lentoaseman nykyisten ja tulevien toimijoiden kanssa. Hankkeen aikana luodaan toimintamalleja ja kehitetään Mikkelin lentoasemaa ilmailun, koulutuksen, testaamisen ja tapahtumatuotannon kehitysalustana.

Laiturilla

Laiturilla 3 – vapaa-ajan asumisen energiankulutus ja hiilijalanjälki

Energiatehokkuustoimenpiteiden edistämisessä ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on huomioitava myös vapaa-ajan asuminen, joka on Etelä-Savossa Suomen suurinta. Maakunnassa on suurin piirtein saman verran vakituisia asuinrakennuksia ja vapaa-ajanasuntoja. Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen hiilijalanjälki on sähkönkulutuksen osalta 2000 kg CO2e/vapaa-ajanasunto. Suurin osa mökkien energiankulutuksesta syntyy lämmityksestä, ja noin 40 %:ssa mökkejä on vähintään peruslämpö päällä talvella. Energiatehokkuustoimille vapaa-ajan asumisessa on selvä tarve.

Laiturilla 3 -hanke edistää Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen energiatehokkuutta ja uusiutuvan energian käyttöä sekä ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vähähiilisyyttä tarjoamalla vapaa-ajanasukkaille energianeuvontaa. Hanke kehittää myös etätyöskentelyn uusia palvelukonsepteja. Vapaa-ajan asumiseen liittyvällä liityntäpysäköintikokeilulla pureudutaan hankkeessa mökkimatkojen päästöjen vähentämiseen. Hanke vahvistaa Etelä-Savon asemaa kestävän vapaa-ajan asumisen edistäjänä.

Hankkeen tuloksena Etelä-Savon vapaa-ajanasuntojen energiatehokkuus on parantunut ja uusiutuvan energian käyttö vapaa-ajan asumisessa on lisääntynyt. Etätyöskentelyn uudet palvelukonseptit tukevat etätyön tekemistä mökkiseudulla, pidentävät viipymää ja siten vähentävät liikkumisen päästöjä. Liityntäpysäköintikokeilu on ensimmäinen Suomessa ja avaa mahdollisuuksia päästöjen vähentämiselle, palveluille ja liiketoiminnalle sekä liikenneyhteyksien kehittämiselle. Vapaa-ajanasukkaiden tietoisuus ja tietämys kestävästä mökkeilystä sekä omista vaikutusmahdollisuuksista ja omien valintojen merkityksestä kasvaa.

Vapaa-ajan asumisen energianeuvonta on tarjolla vuosina 2024-2025.

Viestintään, tiedottamiseen ja tiedolla ohjaamiseen käytetään olemassa olevia, vapaa-ajanasukkaille suunnattuja Laiturilla.fi-verkkosivuja ja Laiturilla-somekanavia.

Mekstiili – Tehokasta tekstiilikiertotaloutta Etelä-Savoon

Tekstiilikiertotalouden kehittämistarpeet

Suomessa laki velvoittaa erilliskeräämään tekstiilimateriaalia (1.1.2023 alkaen) ja sen kierrätystä tulisi edistää kunnissa. Myös Etelä-Savossa on tarve kehittää tarkoituksenmukaisia ja kustannustehokkaita tekstiilimateriaalien keräys- ja lajitteluprosesseja sekä tekstiilituotteiden uusiokäyttöä ja kierrätystä.

Mekstiili on ryhmähanke, jota toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (päähakija), Metsäsairila Oy:n ja ViaDia Mikkeli ry:n kanssa.

Mekstiili-hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteina on luoda Etelä-Savoon soveltuvimmat poistotekstiilin lajittelu-, keräys- ja käsittelymenetelmien toimintamallit. Hankeen aikana pilotoidaan parhaimpia kiertotalouskäytäntöjä kasvattaen materiaalien kierrätysastetta ja edistäen Etelä-Savon alueen kestävää kehitystä. Yhteistyössä yritysten ja muiden toimijoiden kanssa luodaan innovatiivisia tuoteaihioita ja avauksia poistotekstiilimateriaalin hyödyntämiseksi. Näillä toimilla pyrimme vahvistamaan kilpailukykyä ja tuetaan alueen yrityksiä vihreässä siirtymässä. Myös kuluttajia osallistetaan tekstiilikiertotalouden kehittämiseen. Kuluttajaviestinnän ja ohjeistuksen avulla pyritään vaikuttamaan kerätyn poistotekstiilin laatuun ja määrään, jolloin mahdollisuudet materiaalin jatkokäytölle paranevat.

MikseiMikkelin päätehtävät ja tavoitteet hankkeessa

Mikkelin kehitysyhtiö Miksein päätehtäviä hankkeessa on selvittää poistotekstiilimateriaalin kaupallistamismahdollisuuksia uusien tuoteaihioiden liiketoimintatarkastelun avulla. Kierrätysraaka-aineen hyödyntämistä edistetään yhteistyössä yritysten kanssa ja luodaan alueelle verkostomaista yhteistyötä materiaalin hyödyntämiseksi. Hankkeessa selvitetään myös suurempien strategiakokonaisuuksien mahdollisuuksia kiertotaloustyöpaikkojen luomiseksi.

Hanke on Euroopan unionin osarahoittama ja tuen on myöntänyt Etelä-Savon maakuntaliitto. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n budjetti hankkeessa on 58352 € ja EU-tuen määrä tästä on 46682 €.

Helmi, puhekuplat, käsi

HELMI -Resurssiviisasta uudistumista ja jatkuvuutta liiketoimintoihin

Yrittäjä, näin hyödyt HELMI-hankkeesta:

 1. Neuvontaa yrityksesi tulevaisuuden suunnitelmiin
 2. Yksilöllinen tiekartta yrityksesi tavoitteiden saavuttamiseksi
 3. Neuvonta omistajanvaihdosprosessissa
 4. Avustamme ostajan löytämisessä sekä kerromme rahoitusvaihtoehdoista
 5. Jatkotuki omistajanvaihdoksen jälkeen
 6. Autamme sinua tarvittaessa yrityksen hallitussa alasajossa

Hankkeessamme panostamme myös omistajanvaihdosneuvonnan alueellisen palvelupolun uudistamiseen. Lisäksi lanseeraamme alueellisen Omistajanvaihdos-foorumin.

Tervetuloa mukaan HELMI-hankkeeseen! Yhdessä luomme vahvan perustan yrityksesi tulevaisuudelle ja varmistamme, että liiketoimintasi jatkuvuus on turvattu.

https://mikseimikkeli.fi/yrityskaupat/

HELMI – resurssiviisasta uudistumista ja jatkuvuutta liiketoimintoihin -hanke on Mikkelin kehitysyhtiö Miksein, Mikkelin seudun Uusyrityskeskuksen ja Itä-Savon Uusyrityskeskuksen yhteinen ryhmähanke. Sitä rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto / Etelä-Savon Maakuntaliitto.

Visit Saimaa 2.5

Visit Saimaa 2.5 -hanke vastaa Itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin matkailun kehittämiseksi Itä-Suomessa. Hanke toteuttaa Etelä-Savon Älykkään erikoistumisen strategian painopistealuetta “matkailu”, mutta kytkeytyy myös muihin strategian kärkiin – metsä, ruoka ja vesi.

Tavoitteena on auttaa yrityksiä
 • löytämään uusia markkinoita ja asiakkaita
 • kehittämään kokonaisvaltaista palvelutarjontaa
 • syventämään yritysten välistä yhteistyötä ja kansainvälisen myynnin osaamista
 • rakentamaan Saimaa-brändiä,
Lisäksi tavoitteena on tukea pitkän aikavälin tavoitetta nostaa Saimaa merkittäväksi kansainväliseksi matkailudestinaatioksi Helsingin ja Lapin rinnalle sekä tukea ja osallistua Itä-Suomen ja Lakeland-alueen matkailun kehittämishankkeiden väliseen yhteistyöhön ja rakentaa Lakeland-alueen kansainvälistä vetovoimaa (mm. Saimaa-, Lakeland-, Sustainable Finland- ja Saimaa Region of Gastronomy -yhteistyö).

Digiportaat – Asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa

Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään edelleen Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan (2018-2021) ja Digiportaat 2.0 – Polkuja PK-yritysten liiketoiminnan kasvuun (2021-2023) hankkeissa luotuja ketteriä koulutusmalleja.

Tärkeimpänä tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten yritysten kykyä hyödyntää digitaalisuutta asiakaslähtöisemmän liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa. Tuemme digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä alueen yrityksissä, autamme edistämään alueen verkkokaupan kasvua kotimaan markkinassa ja laajentumista kansainvälisille markkinoille sekä parannamme yritysten muutoskyvykkyyttä erityisesti asiakasymmärryksen kasvattamisen kautta.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet toteutetaan viiden polun kautta:

 • Digiosaamiskartoitukset ja osaamisen kehittyminen (kohderyhmä: eteläsavolaiset mikro- ja PK-yritykset)
 • Digikoulutukset (kohderyhmä: eteläsavolaiset mikro- ja PK-yritykset)
 • Digisparraus (kohderyhmä: eteläsavolaiset mikro- ja PK-yritykset)
 • Yritysneuvojien osaaminen ja jatkuva oppiminen digiliiketoiminnassa (kohderyhmä: eteläsavolaiset yritysneuvonnan työntekijät)
 • Verkkokaupan kasvupolut (kohderyhmä: eteläsavolaiset verkkokauppiaat tai aloittavat sellaiset)

Lisätietoja toimintamallista ja eri poluista sekä laaja kattaus materiaalia aiheesta:
www.digiportaat.fi

http://www.digiportaat.fi

Invest-in

Investointien edistäminen Etelä-Savossa

Hankkeessa haetaan ja edistetään investointeja maakuntaan ja samalla kehitetään alueen kyvykkyyttä investointien houkuttelemiseksi ja saamiseksi. Hankkeen painopiste on investointien edistämistyön ja toimintamallien käytännönläheinen kehittäminen, jonka pohjalta jatkossa niukoilla resursseilla voidaan pärjätä paremmin valtakunnan tason kilpailuissa yritysten investoinneista. Hanke toteutetaan maakunnallisena hankkeena yhteistyössä Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seutujen kesken.

Hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat potentiaaliset Etelä-Savoon sijoittuvat tai toimintaansa laajentavat yritykset.

Hanke mahdollistaa laadukkaat räätälöidyt palvelukokonaisuudet potentiaalisille sijoittuville yrityksille.