fbpx

Visit Saimaa 2.5

Visit Saimaa 2.5 -hanke vastaa Itäisen Suomen valtiosihteerityöryhmän painotusten mukaisiin tarpeisiin matkailun kehittämiseksi Itä-Suomessa. Hanke toteuttaa Etelä-Savon Älykkään erikoistumisen strategian painopistealuetta “matkailu”, mutta kytkeytyy myös muihin strategian kärkiin – metsä, ruoka ja vesi.

Tavoitteena on auttaa yrityksiä
  • löytämään uusia markkinoita ja asiakkaita
  • kehittämään kokonaisvaltaista palvelutarjontaa
  • syventämään yritysten välistä yhteistyötä ja kansainvälisen myynnin osaamista
  • rakentamaan Saimaa-brändiä,
Lisäksi tavoitteena on tukea pitkän aikavälin tavoitetta nostaa Saimaa merkittäväksi kansainväliseksi matkailudestinaatioksi Helsingin ja Lapin rinnalle sekä tukea ja osallistua Itä-Suomen ja Lakeland-alueen matkailun kehittämishankkeiden väliseen yhteistyöhön ja rakentaa Lakeland-alueen kansainvälistä vetovoimaa (mm. Saimaa-, Lakeland-, Sustainable Finland- ja Saimaa Region of Gastronomy -yhteistyö).

Digiportaat – Asiakaslähtöisempää digitaalista liiketoimintaa

Hankkeessa hyödynnetään ja kehitetään edelleen Digiportaat – Digitaalisuudella kasvua liiketoimintaan (2018-2021) ja Digiportaat 2.0 – Polkuja PK-yritysten liiketoiminnan kasvuun (2021-2023) hankkeissa luotuja ketteriä koulutusmalleja.

Tärkeimpänä tavoitteena on parantaa eteläsavolaisten yritysten kykyä hyödyntää digitaalisuutta asiakaslähtöisemmän liiketoiminnan kehittämisessä ja kasvattamisessa. Tuemme digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä alueen yrityksissä, autamme edistämään alueen verkkokaupan kasvua kotimaan markkinassa ja laajentumista kansainvälisille markkinoille sekä parannamme yritysten muutoskyvykkyyttä erityisesti asiakasymmärryksen kasvattamisen kautta.

Hankkeen konkreettiset toimenpiteet toteutetaan viiden polun kautta:

  • Digiosaamiskartoitukset ja osaamisen kehittyminen (kohderyhmä: eteläsavolaiset mikro- ja PK-yritykset)
  • Digikoulutukset (kohderyhmä: eteläsavolaiset mikro- ja PK-yritykset)
  • Digisparraus (kohderyhmä: eteläsavolaiset mikro- ja PK-yritykset)
  • Yritysneuvojien osaaminen ja jatkuva oppiminen digiliiketoiminnassa (kohderyhmä: eteläsavolaiset yritysneuvonnan työntekijät)
  • Verkkokaupan kasvupolut (kohderyhmä: eteläsavolaiset verkkokauppiaat tai aloittavat sellaiset)

Lisätietoja toimintamallista ja eri poluista sekä laaja kattaus materiaalia aiheesta:
www.digiportaat.fi

http://www.digiportaat.fi

Invest-in

Investointien edistäminen Etelä-Savossa

Hankkeessa haetaan ja edistetään investointeja maakuntaan ja samalla kehitetään alueen kyvykkyyttä investointien houkuttelemiseksi ja saamiseksi. Hankkeen painopiste on investointien edistämistyön ja toimintamallien käytännönläheinen kehittäminen, jonka pohjalta jatkossa niukoilla resursseilla voidaan pärjätä paremmin valtakunnan tason kilpailuissa yritysten investoinneista. Hanke toteutetaan maakunnallisena hankkeena yhteistyössä Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seutujen kesken.

Hankkeen keskeisenä kohderyhmänä ovat potentiaaliset Etelä-Savoon sijoittuvat tai toimintaansa laajentavat yritykset.

Hanke mahdollistaa laadukkaat räätälöidyt palvelukokonaisuudet potentiaalisille sijoittuville yrityksille.

Verstas Venture Builder (VB)

Hankkeeseen osallistuvat yritykset saavat valmennus- ja mentorointiapua sekä erilaisia työkaluja, joiden tavoitteena on yrityksen liikeidean testaaminen ja yrityksen saattaminen rahoituskelpoiseksi.

Hankkeen avulla Etelä-Savoon syntyy 16 uutta kasvuhaluista ja kasvukykyistä yritystä, jotka hyödyntävät uusia liiketoimintamalleja ja – mahdollisuuksia, jopa globaalisti. Nämä yritykset luovat alueelle noin 50 uutta työpaikkaa.

Aikaisemmista hankkeista saatujen tulosten ja kyselyjen perusteella yrityksillä on tarpeita digitaalisten menetelmien ja mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Mm. tekoäly, IoT, automaatio ja robotiikka näyttäytyvät yrityksille kiinnostavina kehittymiskohteina. On tunnistettu selkeä tarve pk-yritysten tuotteiden, materiaalien, palvelujen tai tuotantomenetelmien kehittämiseen, pilotointiin ja kaupallistamiseen sekä uusien teknologioiden käyttöönottoon ja hyödyntämiseen.

Tähän tarpeeseen hankkeen toimenpiteinä toteutetaan nopeita ja ketteriä, kilpailukykyä parantavien ja digitalisaatiota tukevia kokeiluja ja pilotteja, sekä niiden esittelyä isommalle yritysjoukolle liiketoiminnan ja teknologian buustaustyöpajoissa.

Mitä hanke tekee?

1. Nuorten kehittyvien yritysten ja tuotannollisten yritysten liiketoimintamallien ja ansaintalogiikoiden kehittäminen ja yritysten valmentaminen pääomasijoittajia kiinnostaviksi, yhdessä pääomarahaston asiantuntijoiden kanssa, Venture Builder -palvelukokonaisuus.

2. Nopeiden ja ketterien, kilpailukykyä parantavien digitaalisten ja vähähiilisyyttä edistävien kokeilujen ja pilottien edistäminen, sekä niiden esittely isommalle joukolle alueen yrityksiä teknologian buustaustyöpajoissa. Työpaketissa tuodaan yritysten saataville nykyaikaisia digitaalisia työkaluja, joiden avulla voidaan kehittää yritysten kilpailukykyä operatiivista toimintaa tehostamalla yhteistyössä MikseiMikkeli ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu. Tämä osio toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Verstas CO2 -hankkeen kanssa.

3. Kansainvälistymisen kiihdyttäminen yhteistyössä Team-Finland verkoston ja EEN-verkoston kanssa

Mitä konkreettista lisäarvoa saat asiakkaana hankkeesta?

Hankkeen toteuttamisen jälkeen maakunnassa on uusi joukko nuoria, kehittyviä yrityksiä sekä toimintansa vakiinnuttaneita yrityksiä, joille on tarjottu työkaluja oman liiketoimintansa kehittämisen tueksi. Digitalisaation tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia on otettu käyttöön. Uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikoita ja alustataloutta hyödynnetään liiketoiminnassa paremmin ja näin asiakkaille pystytään tarjoamaan lisäarvoa.

Hankkeen tuloksena useat eteläsavolaiset yritykset ovat hakeneet rahoitusta kehittämishankkeelleen suoraan Accelerator -ohjelman kautta. EEN-ohjelmaan on liittynyt vähintään 10 yritystä, jotka ovat luoneet itselleen EEN-profiilin ja saaneet liiketoimintayhteyksiä EEN-ohjelman kautta.

Tuotannolliset yritykset ovat ottaneet käyttöön uusia ICT-ratkaisuja ja alueen ICT-toimijat ovat kehittäneet tuotteitaan ja palvelujaan kansallisille ja jopa kansainvälisille markkinoille soveltuviksi. Uusien ICT-ratkaisujen käyttöönottoja, nykyisten järjestelmien laajennuksia tai yhteiskehityshankkeita käynnistyy 20.

Kuinka hanke toimittaa hyödyn asiakkaalle?

Hankkeen toimintaperiaatteena on verkostomainen työtapa, jonka avulla sitoutetaan yritysten rinnalle laaja joukko osaajia. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toimii hankkeessa päätoteuttajana ja vastaa Venture Builder valmennuskokonaisuuden sekä ketterien kokeilujen järjestämisestä.

KIELO – Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä

KIELO (Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä) -hankkeessa edistetään purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kehittämällä purkamisen, rakentamisen ja suunnittelun hankintakäytäntöjä sekä toteuttamalla Mikkelin seudulla uusien kiertotalousratkaisujen kokeiluja. Kokeilut integroidaan kahteen tai useampaan kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy:n purku- ja rakennuskohteen hankintaprosessiin. Tämä vahvistaa Mikkelin alueen yritysten valmiuksia vastata hankintojen kiertotalousvaatimuksiin.

Tehtävät toimenpiteet on jaettu viiteen eri työpakettiin. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n päävastuulla on työpakettien 1, 2 ja 5 toteutus. Työpakettien 3, 4 ja 5 päävastuullinen toteuttaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Työpaketti 1: Vakiinnutetaan Etelä-Savon julkisten toimijoiden yksiköissä kiertotaloutta edistäviä hankintakäytäntöjä.

Työpaketti 2: Tuotetaan käytännön esimerkkejä rakentamisen kiertotalousratkaisuista sekä käynnistetään ja kehitetään uusia rakentamisen kiertotalouden palveluja Etelä-Savon alueella.

Työpaketti 3: Selvitetään purkutyömaan ympäristövaikutuksia ja kokeillaan uusia digitaalisia menetelmiä materiaalivirtojen seurannassa ja tunnistuksessa.

Työpaketti 4: Selvitetään purkubetonin hienoaineksen uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Työpaketti 5: Viestitään hankkeessa kokeilluista hankintojen, purkamisen, rakennusosien uudelleenkäytön ja purkutyömaan ympäristövaikutusten arvioinnin toimintamalleista eri yrityksille ja sidosryhmille sekä paikallisesti, että valtakunnallisesti tapaamisissa sekä somekanavissa ja hankkeen www-sivuilla.

Kokeiltavia kiertotalousratkaisuja voivat olla muun muassa purkuosien uudelleenkäytön inventoinnin ja uudelleenkäytön organisointi palveluna, sisäpurku ja siihen liittyvä kiertotalous erillisenä urakkana, rakenteellisten purkuosien uudelleenkäytön suunnittelu osana samanaikaista uudisrakentamista, massakoordinaatio ja kierrätysmassojen käyttö maarakentamisessa. Hankkeen tuloksena saadaan myös uutta tietoa rakennetun ympäristön kiertotaloutta vauhdittavien toimenpiteiden päästöistä ja kustannuksista perinteiseen toimintaan verrattuna. Lisäksi saadaan tietoa purkutyömaan aikaisista ympäristövaikutuksista ja uusista tekniikoista materiaalivirtojen seurannassa sekä purkubetonin hienoaineksen uudelleenkäyttömahdollisuuksista.

KIELO on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteinen ryhmähanke. Osatoteuttajan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankesivuille pääset tästä: www.xamk.fi/kielo

 

 

Verstas CO2

Tapahtumat ja materiaalit

Tulevat tapahtumat

Mikkelin Kiertotalouspäivät 11.4.2024

Verstas-hanke on mukana järjestämässä Mikkelin Kiertotalouspäiviä 2024. Kevät huipentuu tapahtumaan Stellan Tähtitorilla 11.4. klo 12-17.

 

Yritysvastuu -työpaja 25.4.2024

Työpajassa esitellään ja otetaan käyttöön työkaluja, joiden avulla yritykset voivat kehittää kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja osoittaa toimivansa vastuullisesti ESG-kehikon ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti.

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristöönyhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita. Näistä puhutaan usein myös vastuullisuutena. Liike-elämässä vastuullisuus näkyy yrityksen liiketoimintamallissa eli siinä, miten sen tuotteet ja palvelut tukevat kestävää kehitystä. Vastuullisuus näkyy myös yrityksen riskienhallinnassa eli siinä, miten se minimoi haittavaikutukset omassa toiminnassaan. Ympäristötekijät, yhteiskuntavastuu ja hyvä hallintotapa ovat keskeisiä ESG-asioiden osa-alueita.

 

Business Blender 23.5.2024 Teatteriravintola ILOssa

Järjestämme hankepartnerimme Xamkin kanssa ties kuinka monennen Business Blenderin 23.5. Teatteriravintola ILOssa klo  8-12. Aiheena on innovaatiot ja tuotekehitys. Tarjolla on tuttuun tapaan alustuksia, paneelikeskustelu, sekä pyöreiden pöytien tapaamiset.

 

——————————————————————————

 

Toteutuneet tapahtumat 2023-2024

Lean-työpaja Kangasniemellä 22.-23.2.2024

Työpaja järjestettiin Tehomet Oy:n tiloissa. Leaniin tutustui käytännön harjoitusten kautta 16 työntekijää. Asiantuntijana toimi Suomen Osaamistalo Oy.

Vastuullisuusraportointi ja -viestintä -tilaisuus yrityksille 16.1.2024

Miksi vastuullisuuteen pitää tarttua juuri nyt ja mitä  vastuullisuusraportointi tarkoittaa meille? Konkretiaa ja käytänteitä yritysvastuuraportoinnin ja  vastuullisuusviestinnän ymmärtämiseksi tiistaina 16.1.2024 klo 08:30–12:30.

Tekoälysparraus yrityksille 11.1.2024

Mikkelin kaupungintalolla 11.1.2024 klo 8.30-12.30. Sparraajana Ville Venäläinen (Mindhive Oy).

Lean-työpaja Saimaa Stadiumilla 12.-13.12.2023

Työpajaan osallistui 16 henkilöä VerstasCo2-hankkeessa mukana olevista yrityksistä, ja Leanin mukaista toimintaa harjoiteltiin 2 päivän ajan käytännön harjoitusten kautta. Lean-asiantuntijana oli Suomen Osaamistalo Oy.

 

Kuva Lean-työpajasta 12.12.2024

Kuva Lean-työpajasta 12.12.2024

 

Sivuvirrat hyötykäyttöön -työpaja 18.9.2023

Zoomissa klo 13-15.

Toisen hukka on toisen raaka-ainetta. Sivuvirrat hyötykäyttöön -työpajassa toivotaan yrityksiä ja haetaan teollisia symbiooseja akselilla Etelä-Savo – Turku. Työpaja järjestetään yhteistyössä Circwaste-hankkeen kanssa. Järjestävinä organisaatioina ovat Miksei, Xamk ja TurkuAMK. Työpajaan toivotaan mukaan yrityksiä akselilta Turku – Etelä-Savo. Ilmoittaudu mukaan yllä olevasta linkistä.

Ketterät kokeilut työpaja yrityksille 5.10.2023

Työpajassa esiteltiin Verstas-hankkeessa toteutettavia kokeiluja ja pilotteja. Osallistujina oli sekä kokeiluista kiinnostuneita yrityksiä että kokeiluja tarjoavia asiantuntijayrityksiä.

Benchmarking-matka Tampereelle 10.10.2023

Tutustumismatka Tampereen AI- ja kiertotalousekosysteemeihin kutsutuille yrityksille ja sidosryhmille.

Lisätietoa: Kimmo Haapea

Online-aamukahvit yritysvastuusta 7.6.2023

Esitykset ympäristöjärjestelmistä:

Ekokompassi

WWF Green Office

Esimerkki:

Kestävä kehitys OiOi Oy:ssä (Sami Kämppi, CEO)


Business Blender 14.4.2023 Sodan ja Rauhan keskus Muistissa

Tässä puolen päivän tapahtumassa pureuduttiin kestävän kehityksen haasteisiin ja mahdollisuuksiin ennakoinnin ja analysoinnin keinoin. Esillä oli tekoälyä, uusiutuvan energian mahdollisuuksia ja kiertotaloutta. Työpaja huipentui paneeli- ja pyöreiden pöytien keskusteluun.

Risto Linturin esitys

Ville Venäläisen esitys

Janne M. Korhosen esitys

Ota tekoäly hyötykäyttöön työpaja 16.6.2023

Tässä työpajassa opittiin ChatGPT:n logiikkaa ja tutustuttiin Midjourneyn ja harjoiteltiin ChatGPT:n käyttöä omilla kannettavilla tai mobiililaitteilla. Työpajan toteutti Mindhive Oy.

Mindhiven esitys ChatGPT:stä

Mindhiven asiantuntijat esittävät ChatGPT:n mahdollisuuksia päivittäisessä työssä

 

______________________________________________

 

 

Kestävän mökkeilyn ABC

Vapaa-ajan asumisella on suoria vaikutuksia luontoon ja ympäristöön, paikallisiin yhteisöihin, kulttuurisiin käytäntöihin ja aluetalouteen. Etelä-Savo on yksi Suomen suurimpia vapaa-ajan asumisen maakuntia: lähes 50 000 vapaa-ajanasunnolla on keskimäärin 4,7 säännöllistä käyttäjää, jotka viettävät mökillä keskimäärin 103 vuorokautta vuodessa. Vapaa-ajan asuminen on yksi maakunnan keskeisistä elinvoimatekijöistä.

Kestävän mökkeilyn konseptin avulla ohjaamme vapaa-ajanasukkaita edistämään vastuullisuutta ja vähäpäästöisyyttä omassa mökkeilyssään sekä juurruttamaan näitä toimintatapoja myös seuraavaan mökkeilijäsukupolveen.

Hankkeen tavoitteita ovat:
1) Kootaan kestävän mökkeilyn konsepti ja toimintamallit Kestävän mökkeilyn ABC -julkaisuksi,
2) jalkautetaan kestävän mökkeilyn konseptia ja toimintamalleja alueen vapaa-ajanasukkaille,
3) vahvistetaan Etelä-Savon tunnettuutta kestävän mökkeilyn maakuntana tavoitellen erityisesti valtakunnallista medianäkyvyyttä ja vahvistetaan siten maakunnan asemaa kestävän mökkeilyn edelläkävijänä.

Tuloksena syntyy julkaisu ”Kestävän mökkeilyn ABC” digitaalisena ja printtiversiona, joka kokoaa yhteen kestävän mökkeilyn konseptin ja toimii konkreettisena oppaana vapaa-ajanasukkaille toteuttaa omassa mökkeilyssään vastuullista vapaa-ajan asumista edistäviä asioita. Jalkauttamisen tuloksena vapaa-ajanasukkaiden tietoisuus siitä kasvaa, että heidän on tärkeää toimia itse vastuullisen lisäämiseksi. Ansaitun medianäkyvyyden lisäämisen tuloksena Etelä-Savossa tehtävä vapaa-ajan asumisen kehittämistyö ja kestävän mökkeilyn konsepti tunnetaan entistä laajemmin myös valtakunnallisesti.

Viestintään, vapaa-ajanasukkaiden tiedolliseen ohjaukseen ja tuloksista tiedottamiseen käytetään olemassa olevia, vapaa-ajanasukkaille suunnattuja viestintäkanavia, Laiturilla.fi-verkkosivustoa ja Laiturilla-somekanavia. Niillä on jo suuri yleisö ja seuraajajoukko, ja ne toimivat myös vapaa-ajanasukkaiden osallistamisen kanavina. Kestävän mökkeilyn ABC -julkaisu on valmistuttuaan julkisesti saatavilla digitaalisena ja printtiversiona.

D.O. Saimaa prosessin kehittäminen

Tällä hankkeella halutaan kehittää D.O. Saimaa alkuperämerkin hakuprosessia. Hakijoilta saadun palautteen mukaan hakukaavake on liian monimutkainen ja hakijan on hankala hahmottaa mitä hän on hakemassa/pitäisi hakea. Hankkeessa luodaan hakulomakkeet kaikkien osa-alueiden osalta (desing, tuottajat/jatkojalostajat ja support). Hankkeessa tullaan luomaan Design-yrityksille omat kriteerit sekä kokoamaan ja kouluttamaan arviointiraati.

Prosessin kehittämisen kautta halutaan saada lisää yrityksiä D.O. Saimaa alkuperämerkin piiriin (alkuperämerkki ja support -verkosto) ja vahvistaa entisestään tuottajien/jatkojalostajien ja matkailuyrittäjien yhteistyötä ja kehittää täten ruokamatkailua.

D.O. Saimaa on Saimaan alueen ruokamatkailun kivijalka.

Hankkeella pyritään luomaan prosessi, joka säilyy tasalaatuisena mahdollisista henkilövaihdoksista huolimatta. Yrityksille pystytään kertomaan ennakolta hakuprosessin kesto ja etenemisaikataulu

CircInWater

CircInWater-euroklusteri edistää Euroopan teollisten ekosysteemien kolminkertaista siirtymävaihetta (triple transitions) kehittämällä ja toteuttamalla tukitoimenpiteitä eurooppalaisille pk-yrityksille, joilla vastataan älykkäiden vesiratkaisujen puutteeseen merkittävimmillä ja haavoittuvimmilla teollisuudenaloilla.

CircInWateria toteuttavilla vesiklustereilla on pitkä kokemus EU:n tason yhteistyöstä, ja ne ovat toimineet jo aiemmin yhteistyössä Euroopan laajuisessa Water Smart Territories (WST) -verkostossa, jossa Mikkelikin on ollut edi aktiivisesti mukana. CircInWater yhdistää yritykset ja sidosryhmät keskeisiin teollisuuden ekosysteemeihin EU:n tasolla.

CircInWater johtaa EU:n keskeisten teollisten ekosysteemien vihreää siirtymää kohti puhdasta, ilmastoneutraalia kiertotaloutta, nopeuttaa digitaalista siirtymää helpottamalla älykkäiden vesiratkaisujen käyttöönottoa ja rakentaa resilienssiä ennakoimalla muutoksia. Monialaisena, monitieteellisenä ja valtioiden välisenä verkostona hanke kehittää pk-yritysten valmiuksia ja avaa niille uusia markkinamahdollisuuksia kansallisessa, eurooppalaisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa.

Tässä hankkeessa hankkeessa avataan yrityksille kolme rahoitushakua.

Ensimmäisessä pk-yritykset voivat hakea kertakorvausmalliin perustuvaa tukea innovaatioprojektien toteuttamiseksi vesialan haasteisiin energiaintensiivisilla teollisuudenaloilla sekä maatalous- ja elintarviketuotannossa.

Toinen haku on kohdistettu pk-yritysten osaamisen lisäämiseen ja on ns. koulutustukea.

Kolmas on kansainvälistymistuki, jota pk-yritykset voivat hakea kolmansiin maihin kohdistuviin messu- tai meet-to-buyer -tyyppisiin matkoihin.

Eurooppalaiset pk-yritykset voivat hakea rahoitusta toimenpiteisiinsä hankkeessa avattavissa rahoitushauissa.

Saavu Saimaalle!

Etelä-Savolle ja Mikkelin seudulle on tyypillistä, että matkailukohteet ja -palvelut ovat maantieteellisesti hajallaan, osittain Saimaan muodostaman vesistölabyrintin vuoksi. Alueen sisäiset yhteydet ovat vähentyneet vuosi vuodelta, joka on johtanut siihen, että ainoastaan omalla autolla liikkuvat matkailijat ovat pystyneet hyödyntämään tarjontaa laajasti. Yksityisautoilun lisääntyessä on esille noussut huoli ilmastotavoitteiden saavuttamisesta ja vastuullisesta matkailusta.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Parantaa Saimaan ja Mikkelin seudun matkailukohteiden, erityisesti Mikkelin ja Puumalan (jäljempänä hankealue) fyysistä saavutettavuutta kestävällä tavalla toteutettujen matkaketjujen avulla, huomioiden alueelle saapuva kaukoliikenne

2. Kehittää hankealueen matkailu- ja kuljetuspalvelujen digitaalista saavutettavuutta

3. Tukea pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia

4. Vahvistaa yritysten ja kumppanuuksien välistä yhteistyötä ja yhteiskehittämisen kulttuuria

5. Edistää kansainvälistä yhteistyötä

Hankkeen tuloksena Saimaan ja hankealueen matkailukohteiden fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus on parantunut ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vastuullista matkailua on edistetty. Tämä näkyy alueella mm. ympäristövaikutuksina, taloudellisina ja sosiaalisina vaikutuksina. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä valittujen kumppanien kanssa tukien yhteiskehittämisen kulttuuria alueen eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyy suositus uusista aikataulutetuista ja kestävällä tavalla toteutettavista reiteistä ja palveluista, jotka edistävät erityisesti hankealueen luonto- ja kulttuurimatkailua sekä Saimaan ja Saimaa Geopark -kohteiden saavutettavuutta ja vetovoimaa.