fbpx

D.O. Saimaa prosessin kehittäminen

Tällä hankkeella halutaan kehittää D.O. Saimaa alkuperämerkin hakuprosessia. Hakijoilta saadun palautteen mukaan hakukaavake on liian monimutkainen ja hakijan on hankala hahmottaa mitä hän on hakemassa/pitäisi hakea. Hankkeessa luodaan hakulomakkeet kaikkien osa-alueiden osalta (desing, tuottajat/jatkojalostajat ja support). Hankkeessa tullaan luomaan Design-yrityksille omat kriteerit sekä kokoamaan ja kouluttamaan arviointiraati.

Prosessin kehittämisen kautta halutaan saada lisää yrityksiä D.O. Saimaa alkuperämerkin piiriin (alkuperämerkki ja support -verkosto) ja vahvistaa entisestään tuottajien/jatkojalostajien ja matkailuyrittäjien yhteistyötä ja kehittää täten ruokamatkailua.

D.O. Saimaa on Saimaan alueen ruokamatkailun kivijalka.

Hankkeella pyritään luomaan prosessi, joka säilyy tasalaatuisena mahdollisista henkilövaihdoksista huolimatta. Yrityksille pystytään kertomaan ennakolta hakuprosessin kesto ja etenemisaikataulu

CircInWater

CircInWater-euroklusteri edistää Euroopan teollisten ekosysteemien kolminkertaista siirtymävaihetta (triple transitions) kehittämällä ja toteuttamalla tukitoimenpiteitä eurooppalaisille pk-yrityksille, joilla vastataan älykkäiden vesiratkaisujen puutteeseen merkittävimmillä ja haavoittuvimmilla teollisuudenaloilla.

CircInWateria toteuttavilla vesiklustereilla on pitkä kokemus EU:n tason yhteistyöstä, ja ne ovat toimineet jo aiemmin yhteistyössä Euroopan laajuisessa Water Smart Territories (WST) -verkostossa, jossa Mikkelikin on ollut edi aktiivisesti mukana. CircInWater yhdistää yritykset ja sidosryhmät keskeisiin teollisuuden ekosysteemeihin EU:n tasolla.

CircInWater johtaa EU:n keskeisten teollisten ekosysteemien vihreää siirtymää kohti puhdasta, ilmastoneutraalia kiertotaloutta, nopeuttaa digitaalista siirtymää helpottamalla älykkäiden vesiratkaisujen käyttöönottoa ja rakentaa resilienssiä ennakoimalla muutoksia. Monialaisena, monitieteellisenä ja valtioiden välisenä verkostona hanke kehittää pk-yritysten valmiuksia ja avaa niille uusia markkinamahdollisuuksia kansallisessa, eurooppalaisessa ja kansainvälisessä mittakaavassa.

Tässä hankkeessa hankkeessa avataan yrityksille kolme rahoitushakua.

Ensimmäisessä pk-yritykset voivat hakea kertakorvausmalliin perustuvaa tukea innovaatioprojektien toteuttamiseksi vesialan haasteisiin energiaintensiivisilla teollisuudenaloilla sekä maatalous- ja elintarviketuotannossa.

Toinen haku on kohdistettu pk-yritysten osaamisen lisäämiseen ja on ns. koulutustukea.

Kolmas on kansainvälistymistuki, jota pk-yritykset voivat hakea kolmansiin maihin kohdistuviin messu- tai meet-to-buyer -tyyppisiin matkoihin.

Eurooppalaiset pk-yritykset voivat hakea rahoitusta toimenpiteisiinsä hankkeessa avattavissa rahoitushauissa.

Saavu Saimaalle!

Etelä-Savolle ja Mikkelin seudulle on tyypillistä, että matkailukohteet ja -palvelut ovat maantieteellisesti hajallaan, osittain Saimaan muodostaman vesistölabyrintin vuoksi. Alueen sisäiset yhteydet ovat vähentyneet vuosi vuodelta, joka on johtanut siihen, että ainoastaan omalla autolla liikkuvat matkailijat ovat pystyneet hyödyntämään tarjontaa laajasti. Yksityisautoilun lisääntyessä on esille noussut huoli ilmastotavoitteiden saavuttamisesta ja vastuullisesta matkailusta.

Hankkeen tavoitteena on:

1. Parantaa Saimaan ja Mikkelin seudun matkailukohteiden, erityisesti Mikkelin ja Puumalan (jäljempänä hankealue) fyysistä saavutettavuutta kestävällä tavalla toteutettujen matkaketjujen avulla, huomioiden alueelle saapuva kaukoliikenne

2. Kehittää hankealueen matkailu- ja kuljetuspalvelujen digitaalista saavutettavuutta

3. Tukea pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä sekä uusia liiketoimintamahdollisuuksia

4. Vahvistaa yritysten ja kumppanuuksien välistä yhteistyötä ja yhteiskehittämisen kulttuuria

5. Edistää kansainvälistä yhteistyötä

Hankkeen tuloksena Saimaan ja hankealueen matkailukohteiden fyysinen ja digitaalinen saavutettavuus on parantunut ja ilmastotavoitteiden saavuttamista ja vastuullista matkailua on edistetty. Tämä näkyy alueella mm. ympäristövaikutuksina, taloudellisina ja sosiaalisina vaikutuksina. Työ tehdään tiiviissä yhteistyössä valittujen kumppanien kanssa tukien yhteiskehittämisen kulttuuria alueen eri toimijoiden kesken. Hankkeen tuloksena syntyy suositus uusista aikataulutetuista ja kestävällä tavalla toteutettavista reiteistä ja palveluista, jotka edistävät erityisesti hankealueen luonto- ja kulttuurimatkailua sekä Saimaan ja Saimaa Geopark -kohteiden saavutettavuutta ja vetovoimaa.

Kalliotaidekeskus Astuvan selvityshanke

Hankkeella edistetään valtakunnalisesti ja kansainvälisesti merkittävän Kalliotaidekeskuksen sijoittumista Mikkelin Ristiinaan, ns. sotakoulun yhteyteen. Alueella sijaitsevat Pohjoismaitten laajimmat, yhtenäiset kalliomaalaukset, joitten merkitystä ja arvostusta saimaalaisena ja eurooppalaisena kulttuuriperintönä tulee nostaa osana sekä Saimaa UNESCO Global Geoparkkia että Euroopan kulttuurineuvoston alaisuudessa toimivaa Prehistoric Rock Art Trails -järjestöä. Selvityshanke toimii pohjana Kalliotaidekeskus Astuvan toiminnan aloittamiselle.

Hankkeen toimenpidekokonaisuudet rakentuvat seuravasti:
-Kartoitetaan aiemmin laaditut kalliotaidekeskussuunnitelmat
-analysoidaan ja benchmarkataan vastaavat kohteet kotimaassa ja ulkomailla
-kontaktoidaan ja luodaan moniaistisen vierailuelämyksen tuottamista varten tarvittava yhteistyöverkosto
-luodaan suositus kalliotaidekeskuksen sisällöntuotosta
-laaditaan selvityksien pohjalta yhdessä verkoston kanssa suositukset rahoitus- ja toimintamallista

Hanke edistää kalliotaiteen kulttuuriperinnön hyödyntämistä Etelä-Savon sekä koko Saimaan alueen matkailun vetovoimatekijänä. Selvitystyön pohjalta perustettava kalliotaidekeskus tukee maaseudun elävöittämistä sekä pk-yritysten kasvua ja kilpailukykyä.

Mikkelin kaupungin matkailun strateginen painopiste on Astuvansalmen kalliomaalaukset ja nykyaikainen, kestävällä tavalla toteutettu Kalliotaidekeskus on osa tätä pitkäjännitteistä matkailun ja vapaa-ajan kehittämisalustan toimintaa.

Hankkeen tuloksena mahdollistuu seuraava vaihe, jossa käynnistyvät konkreettiset toimenpiteet, joilla mahdollistetaan Kalliotaidekeskus Astuvan avaaminen yleisölle kesällä 2024.

Digitaalisen saavutettavuuden parantaminen VisitMikkeli & VisitSaimaa

Hankkeen toimenpiteenä syötetään Mikkelin seudun matkailuyritysten yritys-ja tuotetiedot DataHubin tietovarantoon suomen lisäksi vähintään neljällä eri kielellä (EN, DE, FR, ES) ja näin tuetaan alueen yritysten digitalisaatiota ja myyntiä. Käytännössä tämä tarkoittaa Visit Mikkelin oman tietovarannon läpikäymistä ja kv-tuotteiden ja matkailukohteiden tunnistamista, tuotteiden ja kuvausten kuratointia, kuvien ja videoiden lisäämistä, tekstien kääntämistä ja lopputuotteen syöttämistä DataHubiin. Hankkeen toimenpiteenä rakennetaan mediapankki, joka sisältää kuva- ja videomateriaalia, infograafeja, alueellisia esittelytekstejä jne. eri käyttötasoissa. Mediapankki tulee olemaan kaikkien alueen toimijoiden käytössä ja palvelee myös esim. matkanjärjestäjiä ja mediaa.

Hankkeen tuloksena Mikkelin seutu ja Saimaan alue ja alueen matkailutoimijat nousevat nykyistä paremmin esille Visit Finlandin ja matkanjärjestäjien kanavissa ja markkinointikampanjoissa. B2B ja B2C -sektoreita palveleva Saimaa-mediapankki edistää alueen tunnettuutta ja auttaa kaikkia matkailun parissa toimijoita edistämään Saimaan vetovoimaa. Yhteen paikkaan kootut digitaaliset sisällöt ovat kaikkien matkailuyritysten, matkailun kehittäjien, markkinoijien, sekä median ja matkanjärjestäjien käytettävissä.

Devo – Kaatopaikan suoto- ja hulevesien uudet käsittelymenetelmät

Yhdyskunta- ja teollisuusjätteiden loppusijoittaminen kaatopaikoille on ollut tyypillinen jätteidenkäsittelymuoto Suomessa aina 2000-luvulle saakka. Kaatopaikkojen sulkemisesta ja suotovesien käsittelystäkin huolimatta voi suotovesillä olla veden laatua alentava vaikutus läheisiin luonnonvesiin. Vesiosaamisen kehittämiseksi on tunnistettu tarve siirrettävälle demonstraatioympäristölle, jossa TKI-toimijat yhdessä yritysten kanssa voivat demonstroida menetelmiä kaatopaikkojen ja jäteasemien suoto- ja hulevesistä aiheutuvien ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun, Mikkelin kaupungin sekä Mikkelin kehitysyhtiö Miksein hankkeessa toteutetaan uudenlainen suoto- ja hulevesien demonstraatiomittakaavan tutkimusympäristö osaksi Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskusta. Demonstraatioympäristössä testataan erilaisten suodatinmateriaalien sekä suodatinmateriaaliyhdistelmien tehokkuutta suoto- ja hulevesien epäpuhtauksien poistossa yhdessä yritysten kanssa. Hankkeessa tunnistetaan ja aktivoidaan uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita hyödyntämään demontraatioympäristöä tutkimus, kehitys ja testaustoiminnassa. Lisäksi demonstraatioympäristöstä laaditaan esittelymateriaali.

Hankkeen myötä yritykset ja TKI-toimijat saavat käyttöönsä suoto- ja hulevesien demonstraatioympäristön, jossa on mahdollista kehittää uusia vedenkäsittelyratkaisuja. Hanke vahvistaa Blue Economy Mikkeli osaamiskeskuksen TKI-kyvykkyyksiä ja palveluita.

Tutustu hankkeen verkkosivuun päähakijan sivuilla:
https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/deve-demonstraatioymparisto-kaatopaikan-suoto-ja-hulevesien-ymparistokuormituksen-vahentamiseks/

Tutustu myös muihin TKI-ympäristöihin:
https://ecosairila.fi/blue-economy-mikkeli/bem-osaamiskeskus/tki-ymparistot/

BEM Osaamiskeskus II

Mikkeli on valittu Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnalliseen innovaatioekosysteemejä kehittävään ohjelmaan. Mikkelin kaupungin ja valtion välisen, vuosille 2021–2027 solmitun ekosysteemisopimuksen painopiste on yhdyskuntavesien kiertotalous ja kehittämiskohde Blue Economy Mikkeli-osaamiskeskus (BEM). BEM:n tavoitteena on kehittyä valtakunnallisesti tunnetuimmaksi ja kansainvälisesti merkittäväksi vesialan keskittymäksi, joka tuottaa uusia ratkaisuja vesihuollon ongelmiin sekä kotimaassa että ulkomailla.

BEM osaamiskeskus II -hankkeella käynnistetään BEM:n toiminta ja toteutetaan ekosysteemisopimusta. Hankkeen aikana BEM TKI-toimintaympäristö saadaan tekniseen perusvalmiuteen, ja yritysten sekä muiden organisaatioiden käyttöön. Tehdään investointisuunnitelma TKI-ympäristön laajentamiseksi. Aiemmissa hankkeissa määritellyt BEM osaamiskeskuksen palvelut, mukaan lukien vesialan koulutus, tuotteistetaan myynti- ja toimitusvalmiuteen. Lisäksi kehitetään BEM:n kaupallista ympäristöä (toimintaorganisaatio) sekä tuetaan kaupallisten vesialan konsortioiden syntymistä. EcoS-tietoalustan toiminnallisuuksia ja kyvykkyyksiä laajennetaan. Hankkeessa koordinoidaan BEM:n kehittämistä eri toimijoiden välillä sekä rakennetaan BEM:n brädiä ja tunnettutta sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Hankkeen budjetti on 542 884 € ja se toteutetaan yhteistyössä Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n kanssa.

Hanketta johtaa BEM-koordinaattori Juha Kauppinen, yhteystiedot tästä.

D.O. Saimaa – Osaavan työvoiman saatavuus ja työvoiman alueellinen liikkuvuus ja työhyvinvoinnin lisääminen

Alueen osaavan henkilökunnan työvoimapulaan tarvitaan nopeita ratkaisuja. Tilanne huonontui korona-aikana merkittävästi ja vaikuttaa jo jopa aukioloaikoihin. Nopein vaihtoehto olisi löytää monipaikkaisista asukkaista osaavaa työvoimaa joko sesonki- tai ympärivuotiseen työhön. Myös ulkomaisen työvoiman saaminen alueelle on selvitettävä alueellisten vuokratyöfirmojen kautta.

Hankkeella etsitään ratkaisua osaavan henkilökunnan saatavuuteen alueella. Nopein vaihtoehto olisi löytää monipaikkaisista asukkaista osaavaa työvoimaa joko sesonki- tai ympärivuotiseen työhön. Toinen selvitettävä vaihtoehto on ulkomaisen vuokratyövoiman alueelle saaminen. On myös huomioitava henkilökunnan työhyvinvointi; työssä olevat tekevät pitkiä työpäiviä yrittäessään hoitaa useamman työtehtävän samanaikaisesti. Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvoinnin huomioiminen ovat merkittävässä osassa osaavan henkilökunnan saatavuuden rinnalla. Toimenpiteissä keskitytään ravintola-alaan ja alkutuotantoon.

Hankkeella pyritään löytämään nopeita ratkaisuja työvoimapulaan, mutta myös takaamaan olemassa olevalle työvoimalle osaamisen kehittämistä työntekijävaihdon kautta.

Blue Economy Mikkeli – Vesiosaamisen kansainvälistyminen

Uusi huippumoderni jätevedenpuhdistamo tutkimus- ja pilotointiympäristöineen ja vahva ympäristöteknologian osaaminen muodostavat Mikkeliin ainutlaatuisen veden kiertotalouden kokonaisuuden, joka herättää kiinnostusta myös kansainvälisesti. Mikkeli on mukana Euroopan komission käynnistämässä Water Smart Territories Partnership (WST) -verkostossa, jossa toimii yli 20 eurooppalaista vesiosaamiseen profiloitunutta aluetta. WST-verkoston toiminta on jo aktivoinut maakunnat tekemään keskinäistä ylimaakunnallista yhteistyötä.

Tässä hankkeessa toimitaan yhteistyössä Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntien vesiosaamisen verkostojen sekä eurooppaalaisen Smart Water Territories -verkoston kanssa. Aktivoimme yrityksiä mukaan verkostomaiseen kv-toimintaan ja hyödyntämään mm. komission rahoituksia ja kehittämisojelmia. Haemme pk-yrityksille yhteistyömahdollisuuksia ja uusia markkinoita myös Euroopan ulkopuolelta.

Hanke kehittää Blue Economy Mikkeli -klusterin toimintaa ja kokoaa yrityksiä mukaan klusterin toimintaan. Hanke osallistuu messuille ja tapahtumiin ja tarjoaa klusterin jäsenille mahdollisuutta olla mukana klusterin messuosastolla ja markkinointimateriaaleissa. Hanke järjestää klusterin jäsenille tapahtumia mm. verkostoitumiseen loppuasiakkaiden sekä muiden yritysten kanssa. Tilaisuuksissa yrityksille on tarjolla yrityskohtaista sparrausta kansainvälistymiseen liittyen.

Käy tutustumassa verkkosivuumme https://ecosairila.fi/blue-economy-mikkeli/ ja ole yhteydessä BEM Cluster Manager Panu Jouhkimoon.

PK-yritysten muutoskyvykkyys

Hankkeen tavoitteena on, että Etelä-Savon maakunnan yritykset selviävät kriisien aiheuttamien poikkeustilojen yli ja ovat kriisin päätyttyä tai pitkittyessä saaneet uudistettua toimintaansa ja verkostoiduttua uusien kumppaneiden kanssa. Yksikään yritys ei saa jäädä yksin, vaan jokaiselle yritykselle tulee olla tarjolla maksutonta neuvontapalvelua, tukea, ohjausta ja valmennusta muutostilanteessa.

Mitä hanke tekee?

1. Hankitaan laaja tilannekuva Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamasta kriisistä alueen yrityksille alueen yrityksiin kohdennetulla tutkimuksella. Toteuttajana LUT-yliopisto.

2. Järjestetään Muutoskyvykkyys -valmennusta yrityksille, joita kriisi koskettaa suoraan tai välillisesti. Kriisijohtaminen on tärkeä osa Pk-yrityksien strategiaa, sillä pk-yritykset ovat erittäin haavoittuvaisia kriisien aikana pienen pääoman ja henkilöstön koon vuoksi. Pk-yrityksillä on kuitenkin useita strategisia etuja verrattuna suuriin yrityksiin, sillä ne pystyvät paremmin mukautumaan vallitseviin olosuhteisiin sekä tekemään nopeampia ja ketteriä päätöksiä. Toteuttajana Xamk.

3. Tuetaan yritysten liiketoiminnan suuntaamista uudelleeen, sisältäen sekä nopeat kehittämistoimet että pitkän aikavälin suunnitelmat ml. uusien markkina-alueiden tarkastelun ja uusien liiketoimintamallien tuomat mahdollisuudet huomioiden digitalisaatio ja kestävä kehitys. Toteuttajina Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Savonlinnan hankekehitys Oy.

4. Poikkeustilanteessa käytettävissä olevien rahoitusinstrumenttien hakeminen Business Finlandilta, ELY:ltä tai Finnveralta. ELY: n ja TEM:n rahoitusinstrumentteja haettaessa tulee yrityksellä olla myös suunnitelma, mihin kehittämistoimenpiteisiin rahoitusta tullaan käyttämään. Hanke auttaa suunnitelmien laadinnassa ja budjetoinnissa. Yrityksille jaetaan tietoa eri rahoituskanavista muutoksen tueksi, pitäen sisällään yritysten talousneuvontaa ja erilaiset uudet talouden järjestelymahdollisuudet. Taloustarkastelulla on myös kriisiä pidemmät vaikutukset ja parhaimmillaan yrittäjien taloustietoisuus kasvaa. Toteuttajina Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy ja Savonlinnan hankekehitys Oy.

5. Luodaan mahdollisuuksia verkottua yrityksiä hyödyttäviin kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin ja niiden toimijoihin. Toteuttajana Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

6. Hallitukset töihin Etelä-Savossa -työpaketissa edistetään alueen pk-yritysten hallitusten toimintaa sekä vahvistetaan tätä kautta yritysten toimintaedellytyksiä, kasvun mahdollisuuksia sekä muutoskyvykkyyttä alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Toteuttajana Etelä-Savon kauppakamari.

Mitä konkreettista lisäarvoa asiakas saa hankkeesta?

Hankkeen toteuttamisen jälkeen alueellamme on joukko yrityksiä, joiden liiketoimintamallit ja –prosessit on päivitetty ja liiketoimintaa on suunnattu uudelleen. Kiertotalouden, kestävän kehityksen ja digitalisaation tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia on otettu käyttöön. Uusia liiketoimintamalleja, ansaintalogiikoita ja alustataloutta hyödynnetään liiketoiminnassa paremmin ja näin asiakkaille pystytään tarjoamaan lisäarvoa. Hankkeen tuloksena hankkeeseen osallistuvien yritysten liiketoiminta on kehittynyt ja yritysten muutoskyvykkyys ja riskin hallinta tulevaisuuden muutoksia kohtaan on parantunut.

Kuinka toimimme?

Hankkeen toimintaperiaatteena on verkostomainen työtapa, jonka avulla sitoutetaan yritysten rinnalle laaja joukko osaajia. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy toimii hankkeessa päätoteuttajana ja vastaa yritysten kehittämistyöpajojen järjestämisestä sekä uusien innovaatioverkostojen kartoittamisesta. Yrityksiä autetaan myös poikkeustilanteessa käytettävien rahoitusinstrumenttien hyödyntämisessä.