fbpx

KIELO – Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä

"01.01.2025 voimaan astuva uusi rakentamislaki edellyttää, että rakennusluvan haun yhteydessä on esitettävä laskelma rakennuksen hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjälkeä voidaan pienentää hyödyntämällä rakentamisessa uudelleenkäytettäviä rakennusosia. KIELO-hankkeen tavoitteena on edistää eteläsavolaisten rakennusalan toimijoiden kiertotalousosaamista, jotta he osaavat vastata lain vaatimuksiin tulevissa urakoissa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan purkamisesta aiheutuvia ympäristövaikutuksia, joita on tähän mennessä vielä niukasti tutkittu."

KIELO (Kiertotalousloikka rakennusmateriaalien uudelleenkäytön parantamiseksi Mikkelissä) -hankkeessa edistetään purkumateriaalien uudelleenkäyttöä ja kierrätystä kehittämällä purkamisen, rakentamisen ja suunnittelun hankintakäytäntöjä sekä toteuttamalla Mikkelin seudulla uusien kiertotalousratkaisujen kokeiluja. Kokeilut integroidaan kahteen tai useampaan kaupungin vuokrataloyhtiö Mikalo Oy:n purku- ja rakennuskohteen hankintaprosessiin. Tämä vahvistaa Mikkelin alueen yritysten valmiuksia vastata hankintojen kiertotalousvaatimuksiin.

Tehtävät toimenpiteet on jaettu viiteen eri työpakettiin. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n päävastuulla on työpakettien 1, 2 ja 5 toteutus. Työpakettien 3, 4 ja 5 päävastuullinen toteuttaja on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu.

Työpaketti 1: Vakiinnutetaan Etelä-Savon julkisten toimijoiden yksiköissä kiertotaloutta edistäviä hankintakäytäntöjä.

Työpaketti 2: Tuotetaan käytännön esimerkkejä rakentamisen kiertotalousratkaisuista sekä käynnistetään ja kehitetään uusia rakentamisen kiertotalouden palveluja Etelä-Savon alueella.

Työpaketti 3: Selvitetään purkutyömaan ympäristövaikutuksia ja kokeillaan uusia digitaalisia menetelmiä materiaalivirtojen seurannassa ja tunnistuksessa.

Työpaketti 4: Selvitetään purkubetonin hienoaineksen uudelleenkäyttömahdollisuuksia.

Työpaketti 5: Viestitään hankkeessa kokeilluista hankintojen, purkamisen, rakennusosien uudelleenkäytön ja purkutyömaan ympäristövaikutusten arvioinnin toimintamalleista eri yrityksille ja sidosryhmille sekä paikallisesti, että valtakunnallisesti tapaamisissa sekä somekanavissa ja hankkeen www-sivuilla.

Kokeiltavia kiertotalousratkaisuja voivat olla muun muassa purkuosien uudelleenkäytön inventoinnin ja uudelleenkäytön organisointi palveluna, sisäpurku ja siihen liittyvä kiertotalous erillisenä urakkana, rakenteellisten purkuosien uudelleenkäytön suunnittelu osana samanaikaista uudisrakentamista, massakoordinaatio ja kierrätysmassojen käyttö maarakentamisessa. Hankkeen tuloksena saadaan myös uutta tietoa rakennetun ympäristön kiertotaloutta vauhdittavien toimenpiteiden päästöistä ja kustannuksista perinteiseen toimintaan verrattuna. Lisäksi saadaan tietoa purkutyömaan aikaisista ympäristövaikutuksista ja uusista tekniikoista materiaalivirtojen seurannassa sekä purkubetonin hienoaineksen uudelleenkäyttömahdollisuuksista.

KIELO on Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun yhteinen ryhmähanke. Osatoteuttajan Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hankesivuille pääset tästä: www.xamk.fi/kielo

 

 

Ota yhteyttä

Jenina Luotolampi henkilöstökuva 800x800px
Jenina Luotolampi
+358 50 3459 403
jenina.luotolampi@mikseimikkeli.fi