fbpx

Vesi – itsestäänselvyys, välttämättömyys ja voimavara

Veden kiertotalous ja Blue Economy Mikkeli

Suomi on tuhansien järvien maa. Makean veden riittävyys on ollut meille itsestäänselvyys – ainakin toistaiseksi. Globaalisti puhtaasta vedestä on jo pulaa ja vesivarannot niukkenevat. Siksi on välttämätöntä taata puhtaan makean veden riittävyys tulevillekin sukupolville. Veden kiertotalous on vastaus paikallisiin ja globaaleihin kestävyysongelmiin, joista yksi keskeisemmistä on puhtaan makean veden riittävyys. Mikkelissä veden kiertotalous on voimavara, olemmehan puhtaan veden pääkaupunki. Mikkelissä on vesialan osaamista ja koulutusta sekä kansainvälisesti kiinnostava huippuluokan jätevedenpuhdistamo ja pilotointi- ja testaustilat yrityksille.

Mitä on vesiviisas kiertotalous? Yksinkertaisuudessaan vesiviisas tarkoittaa, että vettä käytetään tehokkaasti sen hukka minimoiden. Veteen sen käytön aikana sekoittuneet aineet ja sitoutunut energia otetaan talteen, jonka jälkeen vesi palautetaan takaisin kiertoon eli uusiokäytetään.

Kiertotalous on uusi talouden toimintatapa, joka tuottaa taloudellista hyvinvointia maapallon kantokyvyn rajoissa. Veden kiertotalouteen liittyviä oleellisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi erilaisten veteen kohdistuvien riskien hallinta ja pohja-, pinta-, ja merivesiin kohdistuvien paineiden vähentäminen. Kulutusvalinnoilla sekä yksityisen ja julkisen sektorin hankinnoilla on myös oleellinen merkitys veden ja vesivarojen kestävyysongelmien ratkaisemiseen.

Vesiviisaan kiertotalouden edistäminen edellyttää myös kokonaisvaltaista ja tavoitteellista politiikkaohjausta. Mikkelin kaupunki on solminut vuosille 2020–2027 Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa ekosysteemisopimuksen, jonka painopisteenä on yhdyskuntavesien kiertotalous. Mikkeli on yksi Suomen kuudestatoista innokaupungista.

Millainen on maapallon vesitilanne? Veden alkuperä on noin 4,5 miljardia vuotta vanhaa. On käsittämätön sattuma, että meillä ylipäätään on vettä: sopiva etäisyys auringosta, sopiva ilmakehän paine ja magneettikenttä, joka estää happea ja vetyä karkaamasta. Maapallon vesivaroista 97 prosenttia on suolaista vettä (meret, suolaiset järvet ja suolaiset pohjavedet) ja makeaa vettä on 3 prosenttia (jäätiköt, pohjavesi, maaperän jää, järvet, maaperän kosteus, ilmakehän kosteus, suot, joet ja biologinen vesi).

Vesiongelmat näkyvät maailmalla sään ääri-ilmiöinä. Vedenpuute vaikuttaa yli 40 prosenttiin maailman väestöstä ja 30 prosenttia maailman väestöstä on vailla turvallista juomavettä. Yli 80 prosenttia jätevedestä päästetään vesistöihin käsittelemättömänä. Lisäksi vettä on vähän siellä, missä on paljon ihmisiä.

Vettä olisi kuitenkin riittävästi kaikille, jos sitä käytettäisiin oikein. Veden kiertotalous on ratkaisu tähän.

”Vesi on elämän edellytys ja ihminen käyttää vettä sen eri muodoissa lukuisiin eri tarkoituksiin niin alkutuotannossa, teollisuudessa, palveluissa kuin kotitalouksissakin. Vettä otetaan teknosysteemiin eri ekosysteemin osista – pohjavesistä, pintavesistä ja meristä – käyttötarkoitusten vaihdellessa juoma-, kastelu- ja prosessivesistä jäähdytys- ja saniteettivesiin. Erityisen arvokasta on hyvälaatuinen makea vesi, joka käy vaativimpiinkin tarkoituksiin.” Suomen ympäristökeskus SYKE

Moniin muihin maihin verrattuna Suomessa on yleisesti runsaasti vettä saatavilla ja veden laatu on keskivertoa parempaa – rehevöitymisongelmista huolimatta. Lisäksi ympäristö- ja vesivarojen hallinta on arvioitu maailman parhaimpien joukkoon.

Etelä-Savossa pintavesien tilanne on maan parhaimmistoa. Maakunnan pinta-alasta noin 25 prosenttia on vettä – suurin osa järvistä ja joista on erinomaisessa tai hyvässä tilassa. Vuonna 2022 Environmental Performance Index (EPI) on pisteyttänyt Suomen jaetulle ykkössijalle juoma- ja jätevesien hallinnassa Islannin, Hollannin, Norjan, Sveitsin ja Iso-Britannian kanssa.

Etelä-Savon vesistöjen tila on maan parhaimmistoa

Vesi on Etelä-Savon maakunnan ja Mikkelin kaupungin strateginen kärkiteema

Etelä-Savon maakuntastrategiassa on linjattu kehittämisen kärjet ja niille on asetettu pitkän aikavälin tavoitteet vuoteen 2030. Strategian kolme kärkeä ovat metsä, vesi ja ruoka, jotka muodostavat aluekehityksen peruselementit. Metsään, veteen ja ruokaan perustuvaan kestävään yritystoimintaan ja erityisosaamiseen rakentuu Etelä-Savon aluetalouden kasvupotentiaali tulevina vuosina. Nämä kytkeytyvät saumattomasti Etelä-Savon luontaisiin vahvuuksiin. Maakunnassa on kaikkiin kolmeen liittyvää vahvaa raaka-ainetuotantoa sekä korkeamman jalostusasteen yritys-, tutkimus- ja innovaatiotoimintaa.

Mitä tulee maakunnan älykkään erikoistumisen strategiaan, vesi on luonnollinen osa sitä. Älykäs erikoistuminen on Euroopan unionin alueellisen innovaatiopolitiikan kulmakivi, jonka avulla maiden ja alueiden tulee tunnistaa ja valita omat vahvuusalueensa, jotta niiden kehittämiseen voidaan investoida. Älykkäällä erikoistumisella pyritään uusien innovaatioiden synnyttämiseen ja niiden levittämiseen sekä alueiden kilpailukyvyn parantamiseen.

Älykkään erikoistumisen strategiassa vesi-painopistealueena käsittää Etelä-Savossa laajasti sekä luonnon vedet, veden puhdistusosaamisen, -teknologian että veden kiertotalouden osaamismahdollisuudet. Puhtaan veden ja veden kiertotalouden kaupalliset mahdollisuudet vastaavat globaaleihin ongelmiin. Puhtaan veden osalta painopistealueiden ja läpileikkaavien teemojen aiheita ovat: puhdas vesi hyvinvoinnin edellytyksenä, puhtaisiin luonnonvesiin kulminoituva matkailu ja puhdas vesi pohjana myös muille älykkään erikoistumisen kehittämisen kärjille.

Ecosairila ja Blue Economy Mikkeli muodostavat puhtaan veden pääkaupungin ydinkeskustan

Mikkeli on edelläkävijä veden kiertotaloudessa: kaupungissa on panostettu yli 100 miljoonaa euroa vesiteknologian, materiaalikiertojen ja uusiutuvan energian osaamiseen sekä infrastruktuuriin. Puhtaan veden osaamisen ytimessä on kehittämisalusta EcoSairila sekä siihen kuuluva vesiosaamiskeskus Blue Economy Mikkeli (BEM). Vesiosaamista klusterin tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoiminnassa tarjoavat LUT-yliopisto sekä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk. Blue Economy Mikkelin ytimessä ovat toiminnassa mukana olevat yritykset sekä toimintaan mahdollisesti liittyvät uudet yritykset.

Mikä on EcoSairila?

EcoSairila on kiertotalouden keskus ja alueellisten materiaalikiertojen solmukohta, joka profiloituu erityisesti vedenkäsittelyn teknologioissa. Lisäksi siellä on muun muassa biokaasulaitos ja nykyaikainen kierrätys- ja jätteenkäsittelykeskus. EcoSairila palvelee alueen asukkaita ja yrityksiä monipuolisin kiertotalous- ja jätehuoltopalveluin.

EcoSairila tarjoaa palvelevan innovaatioekosysteemin yrityksille, jotka sijoittuvat alueelle kehittääkseen uutta. Yritys voi keskittyä yksinomaan kehitystyöhön tai tuoda kehityksen tuotannollisen toiminnan rinnalle. EcoSairilassa yritysten toiminnan tukena ja kasvun mahdollistajina ovat monipuolinen ja moderni tutkimus- ja tuotekehitys-infrastruktuuri TKI-palveluineen sekä vahvat paikalliset, kansalliset ja kansainväliset yritysten ja TKI-toimijoiden verkostot.

Kansallisesti EcoSairilan moderni vedenpuhdistamo luo mahdollisuuksia mahdollisille vesiteknologian vientipalveluille ja -tuotteille. EcoSairilan vahvuudet ovatkin juuri veden kiertotaloudessa: yhdyskuntavesien energiatehokkaassa käsittelyssä ja uusioveden tuotannossa, arvokkaiden jakeiden erottamisessa hyötykäyttöön ja haitta-aineiden kierron pysäyttämisessä sekä lietteiden kestävässä hyödyntämisessä mm. liikennebiokaasuna. Nämä yhdistettynä nykyaikaisiin digitaalisiin ratkaisuihin muodostavat teknologiaperustan sinisen biotalouden osaamiskeskukselle.

Blue Economy Mikkelin avajaisetMikä on Blue Economy Mikkeli?

Blue Economy Mikkeli, BEM, on kansainvälinen vesiosaamiseen, erityisesti vesihuollon kiertotalouteen keskittyvä osaamiskeskus. Modernissa jätevedenpuhdistamossa on ainutlaatuinen testaus- ja kokeiluympäristö yrityksille rakenteilla sekä se tarjoaa puhdistettua jätevettä jatkokäsiteltäväksi ja uusiokäyttöön sekä tietoalustan vesihuollon digitalisaatioon. Mikkelin jätevedenpuhdistamon yhteyteen on erityisesti tätä tarkoitusta varten suunniteltu tilat testaukselle ja pilotoinneille. TKI-ympäristö on ainutlaatuinen ja mahdollistaa monipuolisen TKI- sekä tuotannollisen toiminnan yrityksille hyödyntäen aidossa jätevedenpuhdistamoympäristössä.

Blue Economy Mikkeli toimii aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa. Näistä merkittävin on Euroopan komission älykkään erikoistumisen alusta Water Smart Territories, joka liittää BEM:in osaksi eurooppalaista vesiosaamisen verkostoa. Verkostoon kuuluu yli 20 eurooppalaista vesi-osaamiseen erikoistunutta aluetta TKI-toimijoineen ja yrityksineen.

Blue Economy Mikkeli tarjoaa:

 • Kovatasoista osaamista sekä koulutusta veden ja lietteiden käsittelyssä;
 • Huippuluokan jätevedenpuhdistamo, joka puhdistaa Saimaan vettä;
 • Puhdistamon yhteydessä ainutlaatuisen paikan kehittää ja testata uutta tekniikkaa, kuten:
  • jäteveden käsittelyä,
  • uusioveden valmistusta,
  • lietteiden jalostusta tuotteiksi,
  • digitaalisia palveluita ja
  • Smart Water –ratkaisuja.

BEM Osaamiskeskuksessa jätevesi nähdään arvokkaana resurssina ja raaka-aineena, energian lähteenä sekä arvoaineiden kuten ravinteiden kantajana läpi koko vesihuoltoketjun. Osaamiskeskuksen visiona on kehittyä valtakunnallisesti tunnetuimmaksi ja kansainvälisesti merkittäväksi vesialan keskittymäksi, joka tuottaa ratkaisuja maailman vesiongelmiin.

Tapahtumavinkki:

Lukuvinkit:

Tämä artikkeli on osa Blue Economy Mikkeli -artikkelisarjaa, joka on toteutettu BEM osaamiskeskus II -hankkeessa. Hanketta rahoittavat Euroopan aluekehitysrahasto ja Mikkelin kaupunki. EU-rahoituksen myöntänyt viranomainen on Etelä-Savon maakuntaliitto. Mikkeli on yksi Suomen Innokaupungeista, jotka toteuttavat kaupunkien ja valtion solmimia ekosysteemisopimuksia. Innokaupungit ovat uuden ajattelun tukijoita ja kirittäjiä, muutoksen edelläkävijöitä.

Blue Economy Mikkeli ll hankkeen rahoittajat

 

 

 

 

 

Julkaistu: 28.12.2023